hero-3-bg

Vše co potřebujete vědět o prostředí brownfieldů

Naše vize je vytvořit z brownfieldů konkurence schopné plochy pro nové využití a rozvoj.

KAPITOLY

Co je to brownfield?

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

01

Národní strategie

Hlavním cílem Národní strategie regenerací brownfieldů je zajištění koordinovaného přístupu pro regeneraci brownfieldů prostřednictvím státních politik, finančních programů a odpovídajících podmínek, které umožní brownfieldům najít nové ekonomické nebo veřejně prospěšné využití. Brownfieldy, které budou revitalizovány, se stanou přínosem k hospodárnému využívání zastavěného území a rozvoji měst a obcí.

V aktualizované verzi je strategie každých pět let překládána Vládě ČR. V současné době je v platnosti NSRB 2024, kterou Vláda vzala na vědomí 8. července 2019. Hlavní prioritou strategie je institucionální zabezpečení podpory regenerací. Za její koordinaci a naplňování je zodpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura CzechInvest je na centrální úrovni leaderem v oblasti problematiky regenerací brownfieldů. Svými aktivitami se přímo podílí na tvorbě i naplňování NSRB.

Cíle a opatření navržené v NSRB 2024 mají přispět k:

  • zakotvení problematiky brownfieldů do politik a strategií veřejných orgánů na státní, regionální i místní úrovni.
  • efektivnějšímu využívání veřejných prostředků;
  • zvýšení zájmu soukromých investorů o regenerace brownfieldů;
  • podpoře rozvoje trhu nemovitostí;
  • rozvoji již získaných zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů v ČR;
  • důslednějšímu využívání nástrojů územního plánování;
  • snížení tlaku na zábory zemědělské půdy pro průmyslové využití;
  • zlepšení vzhledu našich měst, obcí a krajiny;
  • větší informovanosti odborné a laické veřejnosti o problematice regenerací brownfieldů.

Mezi další rezorty zapojené do NSBR patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

czechinvest-logo
mpao-logo
foto1 foto2
02

Statistiky a data –
prostředí brownfieldů

03

Proces revitalizace brownfieldu

Sanace ekologické zátěže, vypořádání majetkoprávních vztahů v území nebo řešení změny územního plánu… Investor musí při regeneraci brownfieldu překonávat nejrůznější bariéry. Zorientujte se v jednotlivých etapách regenerace brownfieldu i dokumentech, které bude potřeba v jednotlivých fázích vypracovat, pomocí naší infografiky!

Prvním krokem je formulace vize a odpovědi na otázku, jaké nové funkce by měl regenerovaný brownfield plnit. Ta pak určuje další cestu, jejíž součástí budou nevyhnutelně analýzy, průzkumy či studie proveditelnosti.

Příprava a realizace rozvojového projektu na brownfieldu vyžaduje čas, finanční prostředky a zapojení týmu expertů, kteří dokážou pokrýt oblast architektury, urbanismu, stavebnictví, práva, financování a spoustu dalších disciplín.

Životní cyklus projektu.pdf Download

Stáhnout

Databáze kontaktů

Připravujeme pro vás přehled odborníků a konzultantů, kteří vám pomohou při obnově brownfieldů. Databáze kontaktů bude už brzy ke stažení na tomto místě.

Databáze kontaktů

Zjistit více
04

Historie

Česká republika se díky své průmyslové minulosti, centrálnímu plánování komunistického režimu, ale i historickému odsunu obyvatelstva z oblasti Sudet, potýká s poměrně velkým počtem opuštěných a zanedbaných území, která jsou znehodnocena lidskou činností.

V devadesátých letech dvacátého století došlo k transformaci české ekonomiky na tržní. Společně s touto změnou je spojena vlna privatizace velkých, státních podniků, která s sebou přinesla skokový nárůst počtu opuštěných průmyslových a zemědělských areálů, výrobních hal, skladů a dalších.

Opuštěné objekty během let chátraly a staly se tak zásadním problémem pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Jelikož náklady na revitalizace těchto území jsou ve většině případů velmi vysoké, překračují často finanční možnosti svých vlastníků a nadále chátrají a zatěžují své okolí.

Prvním rozsáhlým projektem, který v České republice otevřel problematiku brownfieldů na úrovni veřejných institucí, byla Strategie regenerace brownfieldů, financovaná z programu PHARE. Strategii pro agenturu CzechInvest zpracovalo v letech 2003 až 2004 konsorcium mezinárodních a českých konzultačních firem a projekt se pokoušel přenést zkušenosti především z Velké Británie do prostředí České republiky. To se však ukázalo jako velmi problematické (byla podceněna role místních samospráv, odlišnost českého a britského právního rámce, bylo nedostatečně zmapováno lokální prostředí).

Proto byla následně zadána Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů, která probíhala v letech 2005–2007, a ve které bylo zmapováno celkem 2 355 lokalit. Na základě těchto dat a výše popsaného projektu vznikla následně Národní databáze brownfieldů (NDB), kterou od počátku spravuje agentura CzechInvest. Také byla vytvořena Národní strategie regenerace brownfieldů, která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. V aktualizované verzi je každých pět let překládána Vládě a její základ tvoří právě data z NDB.

foto3 foto4
05

Brownfieldová
knihovna

Stáhněte si užitečné dokumenty, které vám pomohou lépe se zorientovat v problematice regenerace brownfieldů. Načerpejte inspiraci ve sbornících z Konference Brownfieldy nebo nahlédněte do metodik, manuálů a odborných analýz.

18 Download Konference Brownfieldy 2023 – sborník 18. 10. 2023 Stáhnout
17 Download Komplexní analýza podpory revitalizace brownfieldů_CzechInvest (2023) 01. 08. 2023 Stáhnout
16 Download Statistika podnikatelských nemovitostí a brownfieldů 2022_CzechInvest 08. 03. 2023 Stáhnout
15 Download Brownfieldy – Úspěšné regenerace napříč regiony (2021) 21. 11. 2022 Stáhnout
14 Download Business properties and brownfields 2021_CzechInvest 21. 11. 2022 Stáhnout
13 Download Industriální topografie – Architektura konverzí (2015) 21. 11. 2022 Stáhnout
12 Download Konference Brownfieldy 2018 – sborník 21. 11. 2022 Stáhnout
11 Download Konference Brownfieldy 2019 – sborník 21. 11. 2022 Stáhnout
10 Download Konference Brownfieldy 2021 – sborník 21. 11. 2022 Stáhnout
9 Download Konference Brownfieldy 2022 – sborník 21. 11. 2022 Stáhnout
8 Download Metodika Performance Design & Build (2020) 21. 11. 2022 Stáhnout
7 Download Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí (2021) 21. 11. 2022 Stáhnout
6 Download Podnikatelske_nemovitosti_A4_web_FINAL 21. 11. 2022 Stáhnout
5 Download PPP projekty pro municipality (2021) 21. 11. 2022 Stáhnout
4 Download Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů (2019) 21. 11. 2022 Stáhnout
3 Download Udržitelná architektura – Katalog šetrných řešení pro budovy (2021) 21. 11. 2022 Stáhnout
2 Download Statistika podnikatelských nemovitostí a brownfieldů 2021_CzechInvest 21. 11. 2022 Stáhnout
1 Download Statistika podnikatelských nemovitostí a brownfieldů 2020_CzechInvest 21. 11. 2022 Stáhnout
Brownfieldy

Pokud máte jakékoliv otázky, ozvěte se nám.