Ochrana osobních údajů

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ: 71377999 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty, s kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu.

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do jeho působnosti, kterými jsou:

 • podpora malým a středním podnikatelům podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • podpora podnikatelům na základě programů schválených vládou ČR podle zvláštního zákona (např. zákona č. 218/2000 Sb. nebo Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury apod.)
 • funkce určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
 • podpora podnikání, například tzv. start-upů, při jejich růstu na domácím i zahraničním trhu, podpora domácích subdodavatelů, spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty a propojování soukromého a veřejného sektoru atd.

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Může využívat i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý subjektem, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu a pro oprávněné zájmy Správce.

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo)
 • kontaktní údaje (např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky)
 • platební údaje (např. číslo bankovního spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu či na základě jiného právního titulu

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od subjektů, ze základních registrů, z informačních systémů veřejné správy a dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu agentury či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje subjektu předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu.

Uplatnění práv subjektu

Práva subjektu jsou stanovena zejména III. kapitolou nařízení GDPR a § 81 a následně zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům
 • právo na opravu, doplnění či výmaz
 • právo na omezení
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování

Výše uvedená práva může subjekt uplatnit například prostřednictvím formuláře uvedeného  zde .

Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 71377999
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec@mpo.cz
 • prostřednictvím datové schránky – do ID: cyrj9gf

Subjekt má zároveň právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.

Žádost na uplatnění práv subjektu je možné podat výše uvedeným způsobem nebo přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): Mgr. Jarmila Marta Šmardová  (poverenec@mpo.cz).

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách Správce a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.

Žádost subjektu údajů Download

Stáhnout