Zpět na přehled finančních podpor

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MZP

Cíl programu

K čemu je podpora určena: na široké spektrum projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Program pro období 2021–2027 podporuje krom jiného také průzkumy a sanaci kontaminovaných brownfieldů. 

Opatření 1.6.7 podporuje průzkumy a analýzy rizik znečištění na kontaminovaných lokalitách včetně brownfieldů, u nichž není znám stav nebo přesný rozsah a vliv znečištění na okolí. Opatření zahrnuje rešeršní, geofyzikální, vrtné, vzorkovací a analytické práce, komplexní posouzení vlivu kontaminace na podzemní a povrchové vody, lidské zdraví a ekosystémy. Minimální hodnota projektu 750 000 Kč, míra podpory 85 % uznatelných nákladů.

Opatření 1.6.8 podporuje odstranění kontaminace z lokalit, na kterých byla analýzou rizik zjištěna kontaminace s prioritou A3, A2, nebo A1. Sanační práce zahrnují demolice a odtěžby kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin.

Dále odstranění nadlimitních odpadů, aplikaci fyzikálních a chemických metod odstranění kontaminantů, sanační monitoring a další související práce. Minimální hodnota projektu 1 000 000 Kč, míra podpory 85 %, 70 % nebo 50 % uznatelných nákladů v závislosti na budoucím využití lokality.

Kdo může o dotaci žádat: majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu, pokud nejsou původci znečištění nebo jeho právní nástupci.

Kdy je možné o dotaci žádat: výzvy k řešení brownfieldových lokalit aktuálně nejsou vyhlášeny.

Příklady projektů:

  • Sanace kontaminace v areálu bývalé Poldi Kladno
  • Sanace kontaminace CIU v areálu OQEMA Plzeň
  • Analýza rizik skladu pesticidů Manětín
  • Analýza rizik Kortan Hrádek nad Nisou
Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org