Zpět na přehled finančních podpor

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

MPO

Cíl programu

K čemu je podpora určena: na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace, rozvoje podnikání, udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky a čisté mobility viz. podporované aktivity.  

Specifický cíl 2.1 – Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Cílem jedné z aktivit je usnadnění přístupu MSP k externímu financování, jako jsou úvěry a další alternativní kapitálové instrumenty. Ty bude možné využít pro další rozvoj a růst MSP, mimo jiné na investice do podnikatelské infrastruktury (např. přeměna brownfieldů na podnikatelské funkční nemovitosti). Podporováno bude rovněž posílení pracovního kapitálu (provozní financování). S dotační podporou revitalizace brownfieldů po vzoru dřívějšího programu Nemovitosti, se v tomto období již nepočítá.

Specifický cíl 4.1 – Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Podporováno bude snižování energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, využívání OZE, modernizace a rekonstrukce rozvodů a zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, akumulace energie. Dále také výstavba pasivních budov, zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií a optimalizace provozu včetně zavádění nástrojů energetického managementu a další. 

Kdo může o dotaci žádat: zejména malé a střední podniky z vybraných oborů podnikatelských činností (CZ NACE). 

Kdy je možné o dotaci žádat: viz harmonogram výzev OPTAK.  

Garant programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace (API).

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org