Zpět na přehled finančních podpor

OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Cíl programu

K čemu je podpora určená: k pomoci regionům závislým na uhelném průmyslu k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. V rámci tematické oblasti obnova území bude podpora směřovat do konkrétně vymezeného území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, zasaženého těžbou hnědého či černého uhlí. V tomto území bude možné získat podporu na široké spektrum aktivit zahrnující např. plánování a rozvoj území, sanaci kontaminovaných lokalit, podporu přírodě blízkých opatření a opatření na podporu biodiverzity, podporu výstavby cyklostezek nebo projekty nového využití území zaměřené např. na podporu zachování kulturního dědictví, výstavbu sportovní či multifunkční infrastruktury, budování menších průmyslových zón nebo regeneraci brownfieldů. 

Kdo může o dotaci žádat: veřejný sektor (obce, kraje, univerzity, veřejné instituce, nevládní organizace) i soukromý sektor (malé a střední podniky, velké podniky).

Kdy je možné o dotaci žádat: viz nabídka dotací OPST

Garant programu: Ministerstvo životního prostředí.

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí. 

Regionální informace k programu můžete sledovat zde:

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org