Zpět na přehled finančních podpor

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

MMR

Cíl programu

K čemu je podpora určena: k zajištění vyváženého a udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. IROP 2021–2027 obsahuje deset prioritních oblastí, z nichž pro regeneraci brownfieldů jsou relevantní zejména tyto:

Zelená infastruktura měst a obcí: ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství, revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Kulturní dědictví a cestovní ruch: revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro národní kulturní památky, památky z indikativního seznamu UNESCO a kulturní památky (pouze v ITI), krajská, státní a obecní muzea, knihovny.

Kdo může o dotaci žádat: dle příslušné dotační výzvy (např. obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, církve, vlastníci památek, veřejné výzkumné instituce a další).

Kdy je možné o dotaci žádat: viz harmonogram výzev IROP.

Řídící orgán programu: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj České republiky.  

Příklady projektů:

  • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch – industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností
  • Revitalizace území a vytvoření parku, výsadba stromů a vegetace, vznik vodní plochy 
  • Restaurování a obnova nevyužívaného křídla zámku a vznik návštěvnické trasy
  • Výstavba nové pobočky městské knihovny
  • Výstavba vodácké infrastruktury u řeky a parkoviště

Konzultace před podáním projektové žádosti je možné realizovat prostřednictvím konzultačního servisu IROP. 

Více informací

Rádi vám poskytneme konzultaci.

brownfieldy@czechinvest.org